Zasady opodatkowania marynarzy

Zasady opodatkowania marynarzy

2024-02-07

 

Marynarz wykonujący pracę najemną poza granicami kraju i osiągający dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 12% tych dochodów (może zastosować także wyższą stawkę).

Termin na wpłatę zaliczki mija 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. W sytuacji, gdy termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego to należny podatek jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Dlatego, marynarz zobowiązany jest do uiszczenia bez wezwania organu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to zatem sprecyzowany w przepisach prawa obowiązek ciążący na podatniku.

Istnieje możliwość, aby podatnik zwolnił się z ww. ciążącego na nim obowiązku. Można to zrobić po akceptacji przez organ podatkowy wniosku o ograniczenie poboru zaliczek (zwanego potocznie wnioskiem o abolicje).

Powyższe uprawnienie podatnika wynika z art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Ulga abolicyjna przysługuje gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z drugim państwem przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia. Lista państw, z którymi Polska podpisała umowę znajduje się na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów. Trzeba pamiętać, że Polska przystąpiła do Konwencji wielostronnej („Konwencja MLI”), która zmienia wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konieczne jest więc sprawdzenie, czy i w jaki sposób Konwencja MLI wpływa na umowę – przedstawiają to tzw. teksty syntetyczne.

Jeśli, Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (tzw. stan bezumowny) –  do dochodów uzyskanych w takim państwie stosuje się także metoda proporcjonalnego odliczenia.