Opodatkowanie marynarzy

Opodatkowanie marynarzy m.in. zwolnienie z PIT czy możliwość skorzystania przez nich z tzw. ulgi abolicyjnej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przygotowanie prawidłowego rocznego zeznania podatkowego marynarza może sprawić jednak spore kłopoty, bo przepisy regulujące te kwestie nie są jasne czy precyzyjne.

To czy marynarz w Polsce zapłaci podatek dochodowy i czy ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce, będzie zależało od kilku czynników, między innymi gdzie faktyczny zarząd będzie miał armator statku, na którym taki podatnik pływa. Najlepiej by był to kraj, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i to z metodą wyłączenia z progresją.

 

Oferta

 

Oferowane usługi dla marynarzy

 • konsultacje, dotyczące sytuacji podatkowej co do PIT
 • analizy/opinie podatkowe dotyczące obowiązków podatkowych w Polsce
 • przygotowanie wniosku do NUS o ograniczenie pobory zaliczek na PIT od wynagrodzenia marynarza
 • przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej (PIT) na podstawie dokumentów źródłowych
 • przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
 • analiza wezwań organów podatkowych oraz przygotowanie projektów odpowiedzi w trakcie czynności sprawdzających czy postepowań podatkowych
 • przygotowanie odwołania od decyzji organów podatkowych co do PIT
 • przygotowanie skarg do sądów administracyjnych (WSA/NSA)
 • reprezentowanie wnioskodawcy w trakcie postępowania o wydanie interpretacja podatkowej
 • reprezentowanie podatnika przez organami podatkowymi I i II instancji
 • reprezentowanie podatnika przed WSA/NSA itp.

 

Opodatkowanie marynarzy

czyli kiedy dochody marynarzy są wolne od podatku dochodowego?

 

Zgodnie z aktualną treści  art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT (znowelizowaną z początkiem 2021) wolne od podatku dochodowego są: dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na: holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską.

Przed 1 stycznia 2021 r.  przepis dopuszczał zwolnienie przychodów osiąganych jedynie przez tych marynarzy, którzy wykonywali pracę na wskazanych w ustawie statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Problem ze stosowaniem powyższego przepisu wynika z faktu, że zgodnie z przepisem zmieniającym (tj. art. 23 ust 1 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw), art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT w zaktualizowanym brzmieniu znajdzie zastosowanie dla dochodów osiąganych po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Ponieważ taka decyzja nie została wydana, należy uznać za obowiązującą wersję przepisu sprzed 1 stycznia 2021 r. i brać pod uwagę banderę statku przy ewentualnym zastosowaniu zwolnienia.

 

Co w przypadku braku UPO

 

Rozszerzenie zwolnienia dochodów z opodatkowania będzie miało szczególne znaczenie dla marynarzy pracujących na statkach z banderą państw, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jak np. Antigua i Barbuda, Argentyna, Barbados, czy chętnie wybierana przez niemieckich armatorów – Liberia. Obecnie polscy marynarze pływający na takich statkach nie mogą zastosować zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 23c PIT. Wówczas sposób rozliczenia wynika z zapisów dwustronnych umów podpisanych co do unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla państw bez podpisanej UPO stosuje się domyślnie metodę proporcjonalnego odliczenia. Jednakże Minister Finansów w interpretacji ogólnej wskazał, że prawo do odliczenia powstanie jedynie, gdy podatek zostanie faktycznie zapłacony w kraju, w którym siedzibę ma zarząd armatora. Jeśli państwo siedziby faktycznego zarządu statku, nie wymaga od marynarza zapłaty podatku, należy go w całości opłacić w Polsce.

Dodatkowo fiskus nierzadko odmawia również zwolnienia od PIT dochodów marynarzy pracujących pod banderą UE czy EOG na takich jednostkach jak m.in.: platformy, kablówce, czy statki specjalistyczne (np. badawcze, sejsmiczne).