Przedawnienie zobowiązania podatkowego co do PIT

Przedawnienie zobowiązania podatkowego co do PIT

2024-02-07

 

W praktyce podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych musi odczekać ponad 6 lat, by doszło do jego przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dla przykłady  obowiązek zapłaty PIT za rok 2023  przedawni się dopiero na koniec roku 2029. Wynika to z faktu, że PIT rozlicza się jako zobowiązane roczne (nie miesięczne, jak np. VAT).

Dodatkowo zeznanie roczne co do PIT należy złożyć na koniec kwietnia roku następnego, czyli co do roku 2023 – najpóźniej do 30 kwietnia 2024 i w tym terminie zapłacić czy dopłacić podatek

Zgodnie  z przepisami (czyli art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wyżej zakreślony termin przedawnienia dotyczy zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa np. w zakresie rozliczeń PIT z tytułu dochodów uzyskanych z pracy najemnej zagranicą.

Z uwagi na powyższe marynarze zainteresowani skorzystaniem z ulgi abolicyjnej w PIT-36 za rok 2023, który zostanie złożony w 2024 muszą pamiętać, że fiskus jego weryfikacji może dokonać aż do 31.12.2029 roku. Ten termin obowiązuje również i podatników, którzy nie złożyli żadnego rozliczenia podatkowego – pomimo istnienia obowiązku.

Dodatkowo ów długi, bo ponad 6 letni termin, może łatwo zostać wydłużony wskutek  zawieszenia czy przerwania biegu przedawnienia. Przykładowo może wynikać ze wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji organu podatkowego.

Co więcej, bieg terminu przedawnienia może być również przerwany wskutek zastosowania każdego środka egzekucyjnego przez organ podatkowy.